Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op

de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering

in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en

aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks

mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de

offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze

schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de

opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze

anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever

naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk

zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door

de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en

duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit

de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding

van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of

instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen

de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al

dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan

dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan

de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht

volledig te hebben aanvaard.

3. Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of

namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de

opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze

begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes

aanvragen.

3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico

goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan

zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid

en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het

octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen

kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder

octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt

voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten)

vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder

vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen,

illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische)

bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met

betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5. Gebruik en licentie

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst

met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp

voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen

bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van

het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens

dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere

wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder

ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht

op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans

een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de

opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van

de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig)

nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van

ondergeschikte betekenis is;

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de

redelijkheid en billijkheid.

5.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken

voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6 Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht

maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of

door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen

deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie

van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de

opdrachtgever door een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle

door de accountant meer dan 2% of €100,- afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van

deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

7. Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer

nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan

de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke

kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te

late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van

het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW.

7.2 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en

gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens

verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft

verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte

kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming

van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de

gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op

grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in

dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de

opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30%

van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden

in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever

heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de

redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties

en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking

zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties

in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering

van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin

bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden,

dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze

overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn

van ten minste drie maanden.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het

ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle

aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door

de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding

of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke

en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde

in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen

gebruik van heeft gemaakt.

f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren

van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model,

prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel

verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft

op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te

laten beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten

hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer

-ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een

overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het

uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor

inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan €45.000,- en in ieder geval te allen tijde

beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder

zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden

gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11. Overige bepalingen

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te

dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk

te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten

en omstandigheden afkomstigvan de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid tebevorderen en vormen geen onderdeel

van deze voorwaarden.

11.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het

kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement

waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

 

 

Januari 2012

1. VOORWAARDEN VOOR TEKSTSCHRIJVEN EN COMMUNICATIE-ADVISERING

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon, die opdrachtnemer het verrichten van

werkzaamheden en/of het leveren van diensten opdraagt.

1.2 Opdrachtnemer: Meermakers. Design. Web. Motion.

1.3 Werkzaamheden: het verlenen van begeleiding en geven van adviezen alsmede het verrichten van diensten op het gebied van

public relations en voorlichting, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk

kan zijn.

1.4 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede in

het kader van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde stukken.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, zoals bedoeld in de artikelen 7: 400

e.v. van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten, op alle gedane aanbiedingen

en/of uitgebrachte offertes en verrichte werkzaamheden en diensten al dan niet voortvloeiend uit aangegane overeenkomst,

en verder op alle verbintenissen en transacties ten aanzien van deze overeenkomsten, behoudens wijzigingen welke

door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtgever aangegane overeenkomsten slechts werking

toe voor zover deze niet met de onderhavige voorwaarden strijdig zijn.

2.3 Van de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk is

overeengekomen.

3. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt geregeld in een overeenkomst.

3.1 Tenzij anders zal blijken komt de overeenkomst tot stand en vangt zij aan op het moment dat opdrachtnemer schriftelijk aan

opdrachtgever heeft bevestigd de verleende opdracht te accepteren.

3.2 Alle gedane aanbiedingen, zowel mondeling als telefonisch, offertes, toezeggingen en aldus gemaakte afspraken zijn slechts

dan voor opdrachtnemer bindend nadat opdrachtnemer deze aanbieding schriftelijk heeft bevestigd.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij opdrachtgever een opdrachtnemer, hierna gezamenlijk ook te

noemen: partijen, een bepaalde tijd wordt overeengekomen.

4. OPZEGGING OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds door een der partijen uitsluitend worden beëindigd middels opzegging

met inachtneming van een opzegtermijn.

Deze opzegtermijn bedraagt:

– bij opdrachten met een looptijd tot 6 maanden: 1 maand;

– bij opdrachten met een looptijd tot 1 jaar: 2 maanden;

– bij opdrachten met een looptijd tot 2 jaar: 3 maanden;

– bij opdrachten met een looptijd tot 3 jaar: 4 maanden;

– bij opdrachten met een looptijd langer dan 3 jaar: 6 maanden.

4.2 Bij tussentijdse beëindiging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd zal een opzegtermijn in acht worden genomen,

waarvan de duur zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 4.1 en waarbij de looptijd van de overeenkomst zal

worden bepaald door de feitelijke duur tot het moment waarop een der partijen de ander schriftelijk heeft medegedeeld de

overeenkomst te willen beëindigen. De opzegtermijn bedraagt maximaal 6 maanden.

4.3 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever is deze verplicht opdrachtnemer gedurende de opzegtermijn

een maandelijks bedrag te betalen ter grootte van het gemiddelde gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn

voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de opdracht heeft geduurd). Dit bedrag is verrekenbaar met de

declaraties voor werkzaamheden, die opdrachtgever opdrachtnemer tijdens de opzegtermijn laat verrichten. Bij tussentijdse

beëindiging van de overeenkomst door opdrachtnemer kan opdrachtnemer geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding

anders dan voor werkzaamheden, die opdrachtnemer tijdens de opzegtermijn verricht, noch zal opdrachtgever enige

aanspraak kunnen maken op vergoeding ter zake van tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de relatie normaal en naar behoren af te wikkelen,

tenzij opdrachtgever anders beslist. Indien opdrachtgever dit verzoekt, is opdrachtnemer verplicht zorg te dragen voor een

adequate overdracht van de werkzaamheden, ongeacht de verschuldigdheid van de tijdens de opzegtermijn te betalen maandelijkse

bedragen.

5. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

5.1 Opdrachtgever is gehouden zoveel mogelijk de gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer

redelijkerwijs nodig acht voor een goede vervulling van zijn taak, na vooroverleg en met instemming van opdrachtgever, tijdig

in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

5.2 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde

onder 10.3, aan deze geretourneerd.

5.3 Opdrachtnemer zal ten aanzien van de aan hem verstrekte gegevens en bescheiden die hem bekend zullen worden in verband

met de uitvoering van de opdracht, gehouden zijn tot geheimhouding en verplicht zijn deze strikt vertrouwelijk te behandelen.

6. UITVOERING OPDRACHT

6.1 Opdrachtnemer zal al datgene doen wat noodzakelijk en redelijkerwijs verlangd kan worden ter behoorlijke voldoening van de

opdracht. Hij zal daarbij met gepaste spoed, vakbekwaamheid en efficiency de werkzaamheden verrichten.

6.2 Niettegenstaande de in het vorige lid omschreven inspanningsverplichting kan opdrachtnemer in geen geval en op geen

enkele wijze instaan voor het bereiken van het door opdrachtgever omschreven tastbaar en/of gewenste resultaat, noch kan

hij bij zijn dienstverlening gebonden zijn aan door opdrachtgever gestelde termijnen.

6.3 De (eind)verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatieve uitingen van een opdracht berust bij opdrachtgever.

Indien een klacht tegen opdrachtgever wordt ingediend of een vordering in rechte wordt ingesteld voortvloeiende uit een

opdracht, beslist opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met opdrachtnemer.

Indien opdrachtnemer in rechte wordt aangesproken heeft opdrachtnemer het recht, zelfstandig – eventueel naast opdrachtgever

– verweer te voeren.

6.4 Opdrachtnemer moet opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem

onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de opdracht, indien opdrachtgever daarvan onkundig is.

6.5 Opdrachtnemer doet aan opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten, voor

zover dit, gelet op de aard van de opdracht, redelijk is.

Heeft opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ten laste van opdrachtgever geld uitgegeven of te diens behoeve ontvangen,

dan doet hij daarvan rekening.

6.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden, na vooroverleg met opdrachtgever, te laten verrichten

door derden. Opdrachtnemer is autonoom in de keuze van de in te schakelen derde. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor

de uit te voeren, dan wel uitgevoerde werkzaamheden.

6.7 Indien opdrachtnemer zijn verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van

een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is

deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Onder overmacht dient te worden begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van opdrachtgevers,

stagnatie in de toelevering door opdrachtgever en/of derden, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden,

oorlog en oorlogsdreiging, oproer, bezetting, mobilisatie en andere oorlogsmaatregelen, overheidsmaatregelen, langzaam-aanacties,

defecten aan machines, installaties of computerapparatuur, belemmeringen bij de levering van grond- en hulpstoffen,

energiediensten, transport en in- en uitvoer en in het algemeen iedere omstandigheid waarop opdrachtnemer geen reële

invloed heeft, onverschillig of deze omstandigheid voorzien was.

7. HONORARIUM EN KOSTEN

7.1 Tenzij partijen een andere wijze van beloning overeenkomen, geschiedt de honorering van opdrachtnemer op basis van uurtarieven

en de ter zake van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer bestede tijd.

7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd – zonder dat daarvoor een nadere of andersoortige overeenkomst dient te worden aangegaan

– een vooraf opgegeven prijs met maximaal 20% te overschrijden, indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt, dat voor een

behoorlijke uitvoering van de opdracht meer werkzaamheden dienen te worden verricht dan door opdrachtgever is aangegeven

c.q. door partijen bij aanvang van de uitvoering van de opdracht is voorzien.

Indien blijkt, dat bij een behoorlijke uitvoering van de opdracht en vooraf gegeven prijs met meer dan 20% zal overschrijden

als gevolg van meer werkzaamheden dan voorzien, zullen partijen tussentijds een nieuwe prijs overeenkomen, ongeacht de

verschuldigdheid door opdrachtgever van reeds door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

De overschrijding van de vooraf opgegeven prijs dient door opdrachtnemer met urenstaten te kunnen worden gestaafd en

desgewenst aan opdrachtgever te worden getoond.

7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd zijn uurtarieven en/of honoraria die eventueel krachtens overeenkomst op andere basis worden

vastgesteld, door indexering aan te passen aan de geldontwaarding, doch ten hoogste eenmaal per jaar. Verhoging als in de

vorige volzin bedoeld worden pas berekend nadat zij aan opdrachtgever zijn medegedeeld.

7.4 Bij tussentijdse wijziging van de overeenkomst zal het aan opdrachtnemer toekomende honorarium overeenkomstig worden

aangepast. Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds in omvang terugbrengt, dient opdrachtgever het oorspronkelijke

honorarium even lang door te betalen als is voorzien in artikel 4.1 en 4.2, dat handelt over opzegging van de overeenkomst.

7.5 Benevens het verschuldigde honorarium als bedoeld in de artikelen 7.1 e.v. is door opdrachtgever eveneens verschuldigd de

voor de uitvoering van de opdracht gemaakte bureaukosten.

Onder bureaukosten worden – zonder dat hiermede een limitatieve opsomming is gegeven – begrepen: kosten van telefoon, –

porto, – fotokopie, – knipselwerkzaamheden, reis- en verblijfkosten, kosten van elektronische data-uitwisseling etc.

In geval opdrachtnemer een indicatie heeft gegeven omtrent de hoogte van de bureaukosten, doch deze meer blijken te bedragen

dan voorzien, conformeert opdrachtgever zich aan de bonafide opgave van opdrachtnemer omtrent de hoogte van de

uiteindelijke kosten en is opdrachtgever gehouden de kosten integraal te voldoen.

In geval opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht derden dient in te schakelen,

komen de kosten van dienstverrichting van deze derden voor rekening van opdrachtgever.

Tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever anders overeenkomen, zal opdrachtgever de kosten

van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden rechtstreeks aan laatstgenoemde voldoen.

Voor de kosten van derden is opdrachtnemer gerechtigd een redelijke opslag te berekenen om rente en risicolasten te dekken.

Het dekkingspercentage zal opdrachtgever bij de aanvang van de overeenkomst worden medegedeeld.

In geval opdrachtnemer een indicatie heeft gegeven omtrent de hoogte van de kosten van derden, doch deze meer blijken te

bedragen dan voorzien, conformeert opdrachtgever zich aan de bonafide opgave van opdrachtnemer omtrent de hoogte van

de uiteindelijke kosten en is opdrachtgever gehouden de kosten integraal te voldoen.

7.6 Alle overeengekomen c.q. gedeclareerde bedragen worden verhoogd met omzetbelasting.

7.7 Zodra bij besprekingen met potentiële opdrachtgevers kennis inzake public relations en/of kennis inzake hun specifieke

problematiek wordt verlangd, zal daarvoor een reële vergoeding verschuldigd zijn.

8. BETALING

8.1 Opdrachtnemer declareert in beginsel maandelijks het over een kalendermaand verschuldigde honorarium en de bureaukosten.

Overeengekomen kan worden dat hierop een voorschot in rekening wordt gebracht. Kosten van derden kunnen bij

ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast. De betalingstermijn voor declaraties van opdrachtnemer

bedraagt 14 dagen. Betaling zal geschieden zonder korting of compensatie.

8.2 Betaling door opdrachtgever wordt toegerekend naar de oudste factuur; zijn behalve hoofdsommen tevens kosten en rente

verschuldigd, dan strekt betaling in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen

rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.3 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft

betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht

vanaf de vervaldatum opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2,5 procentpunt in rekening te brengen tot de

datum van algehele voldoening.

8.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan opdrachtnemer verschuldigde, zijn voor rekening van

opdrachtgever wanneer die in verzuim is. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend conform de daarvoor gegeven

percentages inzake het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag

van de factuur.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzonder gevolg- of bedrijfsschade, die in verband met de

uitvoering van de opdracht door welke oorzaak dan ook door opdrachtnemer, of door bij de uitvoering van de opdracht betrokken

derden, voor opdrachtgever ontstaan, behoudens voor zover het uitsluiten van aansprakelijkheid als zo-even bedoeld,

niet rechtsgeldig kan worden overeengekomen. Met dezelfde restrictie aanvaardt opdrachtgever een vrijwaringsplicht jegens

opdrachtnemer voor de in de vorige volzin bedoelde schade.

9.2 In alle gevallen dat opdrachtnemer schadevergoeding aan opdrachtgever is verschuldigd, bedraagt de schadevergoeding per

opdracht in totaal niet meer dan de helft van het honorarium van opdrachtnemer met een maximum van € 22.500,- (zegge:

tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro).

9.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door het verloop van twee jaar vanaf de datum waarop de opdracht is voltooid.

9.4 Indien opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen,

is hij gehouden opdrachtnemer van aansprakelijkheid ter zake te vrijwaren, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van

opdrachtnemer vervalt.

10. ZEKERHEID, OPSCHORTING EN RETENTIERECHT

10.1 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens

betalingsverplichtingen en in geval van non-betaling, de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten

totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

10.2 Opdrachtgever verbindt zich opdrachtnemer onverwijld op de hoogte te stellen omtrent een voornemen tot indiening van een

verzoek om surséance van betaling of faillietverklaring, dan wel van andere de uitvoering van de overeenkomst direct of

indirect regarderende feiten of omstandigheden.

Ook indien na het tot stand komen van de overeenkomst te zijner kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede

grond geven te vrezen, dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen, zal opdrachtnemer de uitvoering of

verdere uitvoering van de overeenkomst kunnen opschorten totdat – naar het oordeel van opdrachtnemer – geen sprake meer

zal zijn van dreigende non-betaling.

10.3 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen tot afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever

of derden op te schorten tot op het moment dat alle vorderingen op opdrachtgever geheel zullen zijn voldaan.

11. AUTEURSRECHT

11.1 Ter zake van alle schriftelijke adviezen, teksten, voorstellen, verslagen, rapporten alsmede alle ontwerpen, werktekeningen,

modellen, dummies, vouwmodellen, monsters, maquettes en andere werken van letterkunde, wetenschap of kunst die voor,

tijdens en na de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer worden vervaardigd, rust het auteursrecht bij opdrachtnemer

dan wel – indien de vervaardiging daarvan aan (een) derde(n) is opgedragen – bij de vervaardiger daarvan, zodat openbaarmaking

en/of gehele of gedeeltelijke overname, kopiëren, bewerken en/of vermenigvuldiging op welke wijze dan ook of enige

andere wijze van beschikking, enige ter kennisbrenging van derden daaronder begrepen,

niet kan plaatsvinden, dan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

opdrachtnemer en indien door opdrachtnemer gewenst met naamsvermelding van

opdrachtnemer.

11.2 Alle ideeën en producten blijven te allen tijde geestelijk eigendom van opdrachtnemer. Krachtens auteursrecht is vermenigvuldiging

en/of openbaarmaking ervan slechts toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en eventueel

met naamsvermelding indien opdrachtnemer zulks wenst.

11.3 In opdracht gemaakte producten mogen slechts door opdrachtgever worden gebruikt voor het bij de opdracht omschreven

doel, onverlet de plicht tot naamsvermelding indien zulks door opdrachtnemer wordt gevorderd.

Benevens voormelde rechten van intellectuele eigendom bestaat de mogelijkheid het recht op vermenigvuldiging en/of openbaarmaking

geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Dit kan echter alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen en nadat de daarvoor door opdrachtnemer bedongen vergoeding

is voldaan. Ook in dit geval dient -indien dit door opdrachtnemer wordt gevorderd – naamsvermelding plaats te vinden.

Het doorverkopen c.q. afstaan van dit recht op vermenigvuldiging en/of openbaarmaking door opdrachtgever aan derden is

nimmer toegestaan.

11.4 Het gebruik van delen van producten, vervorming, waaronder ook wijzigingen in als geheel aangeleverde producten wordt

verstaan, en het gebruik van vervreemdingstechnieken bij reproductie is niet toegestaan, tenzij partijen dit nadrukkelijk zijn

overeengekomen.

11.5 Inbreuk op het auteursrecht van opdrachtnemer zal leiden tot een vordering tot schadevergoeding onverminderd het verbeuren

van een direct opeisbare boete van 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere inbreuk op het aan opdrachtnemer

toekomende auteursrecht, te vermeerderen met 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor iedere dag of gedeelte van een

dag, dat de overtreding na de eerste dag voortduurt.

12. GESCHILLEN

12.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die mochten ontstaan

naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen met uitsluiting van de

gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van arbiters, benoemd en uitspraak doende volgens het reglement van

het Nederlands Arbitrage-instituut te Rotterdam.

12.2 Daarnaast is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd een geschil betreffende de invordering van door opdrachtgever verschuldigde

bedragen bij de ter zake bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig te maken, al dan niet in kort geding.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht

van toepassing.